Ana Menü
Derneğimizin Faaliyetleri

1-Çavdarlı köyünün Turizm ve kültürel faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak Saparkule Pancarcı programını hazırlamak ve icra etmek , 

2-Köyün kalkınması için İl ve ilçe halk eğitim müdürlüğü ve diğer eğitim kuruluşları ile beraber  Kurs, seminer, konferans ve panel düzenlemek eğitim çalışmaları yapmak  , katılanlara sertifika ve katılım belgesi verilmesini koordine etmek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, köyün web sitesini kurmak ve güncel halde tutmak , dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

     5-Gerekli izinler alınmak yurt içinden ve yurt dışından maddi ve ayni yardım ve  bağış toplama faaliyetlerinde bulunmak

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel , sportif  tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

   

      8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için harfana, pancarcı şenliği,  yemekli toplantılar, konser,  tiyatro, sergi, spor karşılaşmaları , gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Tabi afetlerde zarara uğrayanlara ,fakirlere,muhtaçlara,hastalara,çalışma gücü olmayanlara muhtaç öğrencilere  ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

16-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

17-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

18-Köyde ev pansiyonculuğunu teşvik etmek

19-Ahşap evlerin restorasyonunu teşvik etmek

20-Sürek avcılığını teşvik ederek kışın da köye seçkin turistlerin gelmesini sağlamak (Yaban domuz avı)

21-Köy merkezli olmak üzere  çevreye günlük turlar düzenlemek

22-Köy için yararlı olan zirai ve ağaçlandırma gibi hizmetlerde öncülük etmek ,köyde geç kiraz projesini uygulamaya koymak

23—Büyük , küçük baş ve kümes hayvancılığı geliştirmek için projeler üretmek teşviklerden faydalanmak için teşebbüste bulunmak

24-Arıcılığı geliştirmek için projeler geliştirmek

       25-Köyün organik tarıma ve hayvancılığa uygun olan yapısının korunması için gerekli tedbirleri almak

26-Köy Konağını misafir kabul edebilecek şekilde reorganize etmek

27-Köyün kaymasına engel olmak için çalışmalar yapmak, muhtarlığa destek olmak

28-Köyün sınırları içerisinde bulunan içme ve sulama sularının ıslahı,bakımı,onarımı ve kullanımı için köy muhtarlığına destek olmak,

       29-Yaylamızda bulunan ve köyümüzün içme suyunun bir bölümünü ,  sulama suyu ihtiyacının tamamını  karşılayan  KARAGÖL  ün doğal durumunun muhafaza edilmesi ,korunması ve kollanmasını sağlamak ,turizme açılması için projeler hazırlamak yetkili makamlara önerilerde bulunmak ve köy muhtarlığına destek olmak

30-Köyün çevre köy ve ilçeler ile olan yol ve ulaşım imkanlarının geliştirilmesinde köy muhtarlığına destek olmak

31-Çavdarlı Köyünün  turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi  , kültürel etkinliklerinin desteklenmesi  ve dokusunun korunması , ekonomik  kalkınması için belediye özel idare , valilik ve ilgili  bakanlıklara projeler ile müracaat edilerek gerekli desteğin sağlanması

32-Sivil toplum örgütleri, özel idare, belediye ve muhtarlıklar ile tek tek,  beraber  ortaklaşa  veya münferiden projeler hazırla(t)mak , maddi destek için , teşvik almak  , Bölge Kalkınma Ajansı desteklerinden  ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilmek için gerekli müracaatlarda  bulunmak

      

Bir Cevap Yazın